celebrujeme za KV2.... a jsme t?i...

... v dobách, kdy jsem (asi devítiletý) poslouchal muziku z MK25, naprosto pohlcený "Prázdninami na Zemi", live nahrávkou Katapult? a z nového NDR gramofonu, kde jsem sjí?d?l od Stoun? Get Yer Ya-Ya's Out a kdy? mi kamarád, dnes profesionální hasi?, Tomá?, pustil Money od Floyd?, m? d?da Jirka relativn? sve?ep? p?esv?d?oval, ?e Bolero od Maurice Ravela je to nejlep?í, co m??e na sv?t? existovat, jsem si myslel cosi o vylu?ovacím ústrojí... Nem?l jsem pravdu, p?iznávám. A rád. D?kuji ?t?páne, Maurici, Leo?i...

... dlouho nic nenapsáno, ale je to opravdu t?eba? Depka za?ehnána... (snad, tedy dle mého, jist?)... spousta vjecí se p?ihodila a obrovská spousta vjecsi?ek se chystá... tak se nechme p?eqapit... ju?
Reculture of Electrofocused Foetal Rabbit Skin Cells
Cells from a primary culture of 30 day-old foetal rabbit skin were electrofocused and recultured. Certain fractions (pH 10-3) grew best on reculture. Electrofocused cells formed monolayers in six weeks. The focused cells were dormant for a period preceding growth. Increased cell density and cell contact of recultured cells occurred when they were exposed to millipore filtered media from unfocused cells. Primary culture cells exposed to 1 mw L-aspartic acid, L-ornithine, or L-lysine in culture media, when treated with trypsin and electrofocused indicated different profiles of pH maxima. These recultured cells differed from the primary culture cells in morphology and growth rate.
Zem?el bubeník Katapultu Anatoli "Tolja" Kohout :-(
Neobvyklou a a lehce hororovou metodu zvolil neznámý pa?erák pro p?epravu kokainu. Drogu naplnil t?la stovky mrtvých roz?íznutých brouk?, které pak poslal balí?kem z Peru do Evropy. Do t?l brouk? se ve?lo t?i sta gram? kokainu.
Nechal jsem se okrást. Na tom by nebylo nic a? tak zajímavého - zvlá?ť pro ty, kte?í m? znají. Po ur?itých obtí?ích mi byly vydány náhradní doklady. Nu a jednoho dne jsem m?l výzvu o doporu?ené zásilce na po?t?. Sm?le jsem tedy vyrazil na po?tovní ú?ad. Jaké v?ak bylo mé zd??ení, kdy? ne p?íli? milá ú?ednice za?ala vy?adovat doklad s mojí podobiznou. Náhradní doklady nic takového neobsahují. Zajímavé. Nutno podotknout, ?e doty?ná ú?ednice m? zná a doporu?ená psaní, ur?ená do vlastních rukou jsou b??n? doru?ena i dcerám o man?elce nemluv?. A to u? je opravdu zajímavé...

Absolutn? univerzální joint pro v?ední dny.

James Brown is death :-(
Praotec soulu, americký zp?vák James Brown v pond?lí ráno zem?el.
(Say It Loud, I´m Black and I´m Proud, Papa´s Got a Brand New Bag, Living In America)

Je studená fúze realita nebo podvod? První informace o uskute?n?ní studené bublinkové fúze pocházejí z roku 2002. Od té doby se jí nepoda?ilo nezávisle zopakovat, a tak v?dci stále z?stávají skepti?tí ohledn? toho, je-li v?bec mo?ná. Co ukázaly poslední experimenty? více...
Navzdory prachatickému de?ti, jen? zcela jist? nep?ijde, absenci plakát?, st?hování se do divadeln? prázdninových prostor, aparatury ?ijící si svým vlastním ?ivotem, po p?íjemné reakci publika oko?en?né husineckou pizzou, prostou difúzí navozující úsm?vnou atmosféru s lé?ebnými antiastmatickými ú?inky, usínáme s heslem ze starých ?as?: "Je to va?e rozhodnutí! My jsme to administrativn? zvládli."

Takový malý profil pro dne?ní den.

Cestování ze ?vihova bylo oko?en?né ?ekáním na odtah na 21,5 km plze?ské dálnice. Jediná Tonya nic nenechala náhod? a v pracovních od?vech sehnala obuv pro tyto ú?ely :-)

Bublan s Husákem se p?ijedou ukázat na CzechTek

Dnes má vyvrcholit úmorné tropické vedro

Camel, a premium blend of the finest quality tobaccos, provides genuine smoking pleasure.
výrobce po?íta?e je povinen p?ed jeho dodáním nalepit na po?íta? Certifikát pravosti